این بانک فقط دارای شماره موبایل است و مشخصات دیگری ندارد.

ضریب خطا:20 درصد