مشخصات:نام سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،مرحله ساخت

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.