این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،آدرس،اسم میباشد.
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.