قانون 13 در فروش تلفنی

قانون 1/3 در فروش تلفنی

قابل توجه بازاریابان تلفنی که میخواهند با بانک اطلاعات ساختمان و شماره موبایل مشاغل اقدام به فروش محصول و خدمات خود کنند:

300 تماس تلفنی = 100 ارتباط موفق
100 ارتباط موفق = 30 احتمال موفق
30 احتمال موفق = 10 قرار ملاقات
10 قرار ملاقات = 3 مشتری احتمالی
3 مشتری احتمالی = 1 فروش موفق

80% از تمام فروشها بعد از 5 امین مکالمه صورت می پذیرد .
48% از فروشنده ها فقط 1 بار برای فروش تلاش می کنند
25% از فروشنده ها 2 بار برای فروش تلاش می کنند
12% از فروشنده ها بعد از بار سوم دست از تلاش می کشند
5% از فروشنده ها برای بار 4 ام تلاش می کنند

تنها 10% از تمام فروشنده ها فرایند فروش خود را تکمیل می کنند

نظرات کاربران