دارای آدرس،شماره موبایل ، نام شرکت و ایمیل

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.